Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen De Fitness Coach en zijn klant voor het leveren van diensten (waaronder ook eventueel het gebruik van de website (www.defitnesscoach.nl).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen hierna te noemen, klant waarop De Fitness Coach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden.

De Fitness Coach kan ook genoemd worden als: DeFitnessCoach, Ertugrul Can of online coaching.

Contract en voorwaarden

De overeenkomst tussen de klant en De Fitness Coach wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Nadat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft afgerond is het mogelijk om met het betaalde bedrag 1 maand na de betaling gebruik te maken van de diensten die bij het abonnement (dit is afhankelijk van welk programma) behoren die de klant heeft gekozen.

Het contract wordt 14 dagen voordat het contract verloopt automatisch verlengt.

Het is bij de maandelijkse programma’s mogelijk om tussendoor te wisselen van contract. Zo zou men bijvoorbeeld na 1 maand Premium coaching over kunnen stappen op Basis coaching. Men mag ook van het basis of premium abonnement welke maandelijks opzegbaar is overstappen op het halfjaarcontract. Verder mag men ook maandelijks overstappen van online coaching naar de voedingscoaching en andersom. De contracten van 6 maanden, zowel basis als premium kunnen niet vroegtijdig worden beëindigd.

Ik verleen geen online coaching aan mensen onder 18 jaar. Als het blijkt dat iemand toch jonger dan 18 is dan kan het contract per direct worden stopgezet. Ik ga ervan uit dat de klant een correcte geboortedatum opgeeft. De Fitness Coach zal het contract beëindigen als blijkt dat iemand geen 18 is.

Opzeggen

Het abonnement is maandelijks of per half jaar opzegbaar, dit ligt aan het gekozen abonnement. Wanneer je betaling via incasso loopt dient je in dat geval voor de 13e van de maand op te zeggen i.v.m. aanmaak van de volgende factuur. Voor Ideal betalingen geldt dat je 14 dagen voor de volgende maand dient op te zeggen. Deze betaaldatum kun je vinden in jouw spreadsheet bij tabblad ‘algemeen’. Opzeggen kan door te mailen naar info.defitnesscoach@gmail.com. Doet men dit niet dan zal het abonnement automatisch met 1 maand worden verlengd. Wanneer je dus te laat bent kun je niet alsnog vroegtijdig stoppen.

Verhindering

Lever je geen update aan op je updatedag en laat je niet minimaal 24 uur van tevoren weten dat het je niet gaat lukken om deze op dat moment aan te leveren of om op tijd te komen voor je videocall, dan is het mogelijk om dit moment te verplaatsen. Echter kan ik niet garanderen of dit gaat lukken. Lukt dit niet, dan vervalt helaas dit updatemoment of videocall. Je krijgt dan nog wel een herinnering. Deze update kun je dan meenemen naar je volgende updatemoment. Wanneer men de volgende update vergeet te sturen dan stuur ik wederom een herinnering. Ontvang ik na de tweede herinnering binnen 1 week nog steeds geen reactie dan zal ik hem of haar uitschrijven van mijn dienst.

Tarieven

De tarieven zijn het bedrag per maand voor basis/premium online coaching, voedingscoaching, losse trainingsprogramma’s, videocall’s, personal training sessies en het gebruik van de De Fitness Coach Facebookgroep.

Vakantie en rustdagen

Doorgaans reageer ik binnen 24 uur terug op je mail of Whatsapp. Op zondagen worden er geen updates beantwoord (uitzonderingen daargelaten). Alleen de vragen via Whatsapp welke niet kunnen wachten worden op deze dag beantwoord.

De Fitness Coach heeft jaarlijks recht op vakantieweken. Dit zal De Fitness Coach tijdig aangeven wanneer dit zal zijn. In deze week worden er geen mails of Whatsappberichten beantwoord. Er zal in de week ervoor of de week erna ruimte zijn voor meer contact.

Betalingstermijn en regels

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

Zolang de klant niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso of I-Deal betaling

De Fitness Coach is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daarmee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Administratiekosten

De eerste maand wordt er 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit vanwege het verwerken van de administratie in het programma en voor het maken van het programma.

Verschuldigdheid

Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de online coach bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

Bij gebruik van online coaching en de Facebookgroep:

Het advies van de coach is resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

De Fitness Coach sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel.

Voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door de online coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de online coach.

De Fitness Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Fitness Coach is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

De Fitness Coach is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Facebookgroep.

De Fitness Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die men mogelijk oploopt tijdens een personal training sessie.

Bij gebruik van de website

Ook stelt De Fitness Coach zich niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het lezen van de website (www.defitnesscoach.nl)

De site verstrekt informatie. Hoewel De Fitness Coach constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door De Fitness Coach uitdrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. De Fitness Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

De Fitness Coach biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door De Fitness Coach uitdrukkelijk afgewezen

Klachten

Probeer klachten altijd eerst bespreekbaar te maken met De Fitness Coach. U kunt hiervoor altijd de coach persoonlijk benaderen via het contactformulier, de email of WhatsApp.

Privacy en de plichten van De Fitness Coach

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik handel volgens deze wet.

De Fitness Coach geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Ik ga altijd vertrouwelijk om met de informatie dat u aan mij doorgeeft.

Ik ben hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven.

Belangrijke informatie en plichten voor de klant

Het gebruik van alle producten is voor eigen risico.

Het kan zijn dat een vorig gesprek uitloopt, hiermee moet de klant rekening houden.

Op mijn Facebook community kan er tussen klanten onderling gecommuniceerd worden. De klant stemt in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal De Fitness Coach een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een email verstuurd worden naar info.defitnesscoach@gmail.com

De Fitness Coach stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in het gebruik van de informatieve diensten en de elektronische publicatie van de website.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan De Fitness Coach geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.

De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt De Fitness Coach zich uiteraard gaarne aanbevolen.

De Fitness Coach sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de online coaching en de website van De Fitness Coach of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Fitness Coach zijn verstrekt, heeft De Fitness Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De uitvoeringsdatum vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan De Fitness Coach ter beschikking heeft gesteld.

U dient eerst een arts te raadplegen bij:

 • Ziekten van hart of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed of kwaadaardige gezwellen
 • Ook bij twijfel over uw gezondheid raadpleeg een arts.

Als 1 of meerdere van de bovenstaande gevallen niet voorkomt kunt u deelnemen aan mijn online coaching.

Intellectuele eigendomsrechten

De Fitness Coach behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie en de startersgids (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op de site, je programma of uit de gids te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fitness Coach of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Men mag informatie op de site of uit de gids wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De klant heeft de plicht om geen informatie aan te dragen dat auteursrechtelijk beschermd is.

Wijzigingen

De Fitness Coach heeft het recht om de diensten te wijzigen indien dit nodig is. Bij wijzigingen van de diensten zal dit gecommuniceerd worden naar de klant om nader samen in overeenstemming te komen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op het overeengekomen bedrag. De Fitness Coach zal dan een nieuwe prijsopgave doen.

De informatie op de site wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.