Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Fitness Coach, gevestigd aan de Nieuwendamlaan 216 in Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.defitnesscoach.nl, Nieuwendamlaan 216, 2547 JN Den Haag, info@defitnesscoach.nl

Ertugrul Can is de Functionaris Gegevensbescherming van De Fitness Coach. Hij is te bereiken via dfc.boekhouding@gmail.com

Persoonsgegevens die De Fitness Coach verwerk:

De Fitness Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Lichaamsmaten

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IBAN + Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De Fitness Coach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Privéomstandigheden

Deze informatie verstrek je tijdens de coaching consulten/ mailcontact om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van De Fitness Coach.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Fitness Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van extra informatie over bepaalde onderwerpen

– Je te kunnen whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de app

– Om trainings-en voedingsprogramma’s op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Fitness Coach neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, tussen zit. De Fitness Coach gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren:

De Fitness Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Fitness Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ertugrul Can blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Fitness Coach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Fitness Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschiken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@defitnesscoach.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. De Fitness Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: info@defitnesscoach.nl     

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Fitness Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@defitnesscoach.nl   ren